استاندار تهران خواستار ایمن سازی ٢۵ هزار انشعاب برق ناایمن در بازار تهران شد

درحال بارگذاري ....